O Storyline

Storyline je celosten pristop k učenju in poučevanju, za katerega je značilno poučevanje v obliki ustvarjanja zgodbe.

Pristop Storyline je poseben v tem, da vsebine učnega načrta predelamo na zanimivejši in učencem razumljivejši način, saj posamezne vsebine združimo v celoto, pri čemer se učenci soočajo z različnimi raziskovalnimi problemi. Različne tematike torej postavimo v smiseln kontekst. Storyline omogoča, da pri poučevanju vedno izhajamo iz učenčevega predznanja,  učenci tako postanejo aktivni soustvarjalci pri delu v razredu (postanejo lahko zaposleni v svojem podjetju, bolnišnici, hotelu, se kot družine odpravijo po svetu …). Znotraj neke zgodbe pa lahko predelamo tudi veliko tematik na ‘naravnejši način’, ki se jih pri običajnem pouku težje dotaknemo (nasilje, diskriminacija, sobivanje …).

Storyline je motivirajoč, strukturiran in fleksibilen pristop k poučevanju, ki ga lahko uporabimo na različnih stopnjah izobraževanja, v različne namene.

Spodaj so navedene nekatere od možnosti uporabe pristopa Storyline v slovenskem šolskem prostoru:

Share Button